top of page

ALGEMENE  VOORWAARDEN

Wemakemoment.nl hanteert de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de organisatie Dutch Professional Photographers | DuPho.

Deze is hieronder na te lezen. Ook zijn de algemene voorwaarden in te zien op de website van DuPho.

https://www.dupho.nl/ledenvoordeel/algemene-voorwaarden

Punt 6.3 (annulering opdracht) hebben we aangevuld met een toelichting over hoe Trouwfoto.nl omgaat met de financiële afhandeling bij annulering of verplaatsing van een opdracht.

Tevens is er een UPDATE toegevoegd aan punt 6.3 nav de COVID19 maatregelen. Deze update omschrijft de tijdelijke versoepeling van onze algemene voorwaarden vanwege de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel in begeven.

ALGEMENE VOORWAARDEN van DuPho. (augustus 2016)

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en voordat de Fotograaf het product verzendt.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

Toelichting algemene voorwaarden 6.3 DuPho door Wemakemoment.nl

Een veelgestelde vraag van onze klanten is hoe Trouwfoto.nl precies omgaat met een annulering van een opdracht.

De algemene voorwaarden van DuPho zegt hier onder 6.3 wel wat over, maar laat een aantal zaken, die wel belangrijk zijn in ons specifieke vakgebied (bruidsfotografie & film), in het midden. Om deze reden vullen we deze algemene voorwaarden aan met een verdere toelichting betreffende de financiële afhandeling bij annulering van de opdracht, dan wel het verplaatsen van de opdracht.

annulering van de opdracht

- Bij annulering van de opdracht wordt het aanbetaalde bedrag niet gerestitutioneerd. Onafhankelijk van het moment dat de annulering wordt doorgegeven.

verplaatsing van de opdracht

- Bij verplaatsing van de datum naar een alternatieve datum binnen hetzelfde jaar hanteren wij eenmalig verplaatsingskosten van €95,- (excl btw). De verplaatsing dient te worden aangevraagd ten minste 2 maanden voor de initiële trouwdatum. 

Op het moment dat er geen ruimte meer is binnen ons team om op de alternatieve datum een gelijkwaardige reportage aan te bieden, komt de opdracht te vervallen. Het aanbetaalde bedrag wordt niet gerestitutioneerd.

- Wanneer een verplaatsing van de datum wordt aangevraagd minder dan 2 maanden voor de initiële trouwdatum, wordt dit beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke opdracht. Om de alternatieve datum vast te leggen dient in dat geval opnieuw een aanbetaling te worden gedaan.

 

- Een verplaatsing van de datum naar een alternatieve datum buiten hetzelfde jaar wordt gezien als een annulering van de opdracht. Het aanbetaalde bedrag wordt niet gerestitutioneerd.

 

[UPDATE ivm de COVID-19 maatregelen: Vanwege de onzekerheden die de maatregelen met zich meebrengen over het al dan niet door kunnen gaan van bruiloften of ceremonies heeft Trouwfoto.nl besloten om de voorwaarden mbt het verplaatsen van de bruiloft tijdelijk te versoepelen. Dit houdt in dat bruidsparen een bruiloft kosteloos kunnen verplaatsen naar een andere datum binnen hetzelfde jaar of daarbuiten. Ook als dit minder dan twee maanden voor de initiële trouwdatum wordt besloten. Wel dient er gezamenlijk gezocht te worden naar een alternatieve datum waarop Trouwfoto.nl beschikbaar is. Wanneer er besloten wordt de bruiloft te verplaatsen naar een datum zonder beschikbaarheid, zal dit worden gezien als een annulering van de opdracht.]

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie

 

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

 

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

 

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

 

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

9. Inbreuk op auteursrecht

 

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

 

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

 

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

 

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

 

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

 

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

 

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

13. Rechts- en forumkeuze

 

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers

Piet Heinkade 181-K 1019 HC Amsterdam

© DuPho. Augustus 2016

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

Wedding Patrick Daniella (15 of 25).jpg
bottom of page